Retningslinjer for investeringer Oslo filmfond

Foto: Eirik Skarstein, Unsplash
Foto: Eirik Skarstein, Unsplash

01/11/2021

Vedtatt av styret 19.oktober 2021. 

Oslo filmfond, heretter kalt Fondet, skal fremme audiovisuell produksjon og aktivitet i Oslo Regionen og styrke finansieringsgrunnlaget for audiovisuell produksjon ved å gi tilskudd til og investere i audiovisuelle produksjoner. Fondet skal fremme tilknytning til regionen, nyskapende, bærekraftige og klimavennlige produksjoner, samt bredde, et mangfold av stemmer og uttrykk, inkludering og likestilling.  

Retningslinjene gjelder fra og med 01.11.21 og inntil styret vedtar nye retningslinjer. Fondet har foreløpig kun investerings- og driftsmidler.

Fondet mottar foreløpig ikke statlige tilskuddsmidler, men når vi får det vil vi forvalte dem i  tråd med tilskuddsbrev og gjeldende forskrifter og retningslinjer. Oslo Filmfondmottar drifts- og investeringsmidler fra Oslo kommune. Retningslinjene gjelder når Fondet går inn som investor og co-produsent i audiovisuelle produksjoner. Driftsmidlene kan også gå til profilerende tiltak og prosjekter. Hvis og når vi gjør det, vil det  fastsettes egne rammer eller retningslinjer for dette fra styret i Fondet.  

På sikt er ambisjonen også å forvalte private tilskudds- og investeringsmidler, og når det blir  aktuelt vil vi utvikle egne retningslinjer og avtaler for dette.  

Investeringsmidler fra regionale eiere er midler som skal investeres og gi avkastning  tilbake til Fondet og fremme fondets målsetninger.  

Regionale forutsetninger for investeringer  

 1. Fondet vil bare vurdere prosjekter hvor en betydelig del av produksjonen er forankret i Osloregionen, både når det gjelder historiefortelling og arbeidsinnsats. 
 2. Normalt forventer Fondets deltakelse å generere en omsetning i Virksomhetsområdet tilsvarende minst 200 % av investert kapital, fortrinnsvis innen audiovisuell sektor. Dette skal fremgå av  prosjektets kalkyle/budsjett  og regnskap.  
 3. Ved prioriteringer mellom prosjekter vil vi vektlegge fondets formål, og se etter prosjekter som i særlig grad fremmer klimavennlige og bærekraftige produksjoner og mangfold, da dette er  fokusområder for fondet. Av prosjektets beskrivelse må dette dokumenteres.  
 4. Videre ønsker fondet å prioritere prosjekter som bidrar til kompetanseheving og  utvikling av de profesjonelle miljøene, også med tanke på bredde, likestilling og  inkludering.  
 5. Fondet vil også vektlegge prosjekter som profilerer Osloregionen nasjonalt og  internasjonalt.  
 6. Fondet vil videre prioritere:
  1. Prosjekter der handlingen utspiller seg i Oslo.
  2. Prosjekter som benytter fagarbeidere og annen filmfaglig kompetanse som har sin folkeregistrerte adresse og/eller sin forretningsadresse i Oslo.

Dokumentasjonskrav  

 1. Fondet deltar som co-produsent, og det skal inngås en co-produksjonsavtale mellom hovedprodusent (delegate producer) og Fondet, samt eventuelt øvrige produsenter.

Før beslutning om deltakelse kan fattes skal fondet motta følgende dokumentasjon: Manuskript, prosjektbeskrivelse (et notat som sier noe om hvordan man skal innfri målene), endelig og signert budsjett, finansieringsplan, produksjonsplan, distribusjonsavtale, markedsføringsplan og en oversikt over prosjektets inntektsstrøm og fordeling av inntektene. Budsjett skal være oppsatt etter kalkylestandard i bransjen.

 1. Beslutning om investering fattes av styret i Fondet, etter innstilling fra daglig leder i Fondet.  
 2. Fondet kan normalt ikke investere mer enn 3,5 millioner kroner i et enkeltprosjekt.  

Investering og utbetaling  

 1. Utbetaling skjer normalt i tre rater 
 2. Første rate etter aksept av tilsagnsbrev/investering 
 3. Andre rate ved oversendelse av godkjent arbeidskopi med lyd.  
 4. Tredje rate ved revidert sluttregnskap og godkjennelse av regional omsetning.  

Oppfølgning og kontroll  

 1. Fondet skal inviteres til påsyn og få en mulighet til å vurdere prosjektet i forhold til forutsetningene i tildelingsbrevet når en grovklipp/betaversjon eller tilsvarende foreligger. 
 1. Hovedprodusent skal føre forsvarlig regnskap over produksjonen og på oppfordring gi Fondet (eller dets revisor) innsyn i dette. 
 2. For prosjekter med investering på mer enn 1 million kroner ønsker Oslo Filmfond at det benyttes ekstern collecting agent.  

Rettigheter og inntekter 

 1. Fondet vil gjennom co-produksjonsavtalen erverve seg rettigheter i prosjekter og skal normalt ha andel av alle prosjektets inntekter fra første krone (1. prioritet) dersom  ikke annet avtales.  
 2. Prosjektets inntektsforvaltning bør som hovedregel skje gjennom et eget uavhengig selskap (Collecting Agent), sekundært gjennom en co-disponibel konto, klientkonto  eller andre ordninger som sikrer Fondets midler uavhengig av produsentens  fremtidige betalingsevne.  

Kreditering

 1. Fondet skal krediteres som co-produsent i prosjektets for- og ettertekster samt i alt trykt og digitalt materiale der prosjektet presenteres og markedsføres. Denne krediteringen skal være av tilsvarende størrelse og eksponering som øvrige co-produsenter, og ellers følge bransjestandard. Der det er naturlig skal Fondets logo benyttes.  
 2. Dersom det er naturlig skal Daglig leder i Fondet krediteres som co-produsent, alternativt «executive producer» hvis dette er i tråd med bransjestandard og praksis  for øvrige regionale filmfond. Unntak kan gjøres for prosjekter der bare prosjektets hovedprodusent krediteres med navn.  
 3. Krediteringen skal godkjennes skriftlig av Fondet.  

Informasjon og markedsføring  

 1. Fondet skal i samråd med hovedprodusenten utarbeide en plan for sitt mediearbeid gjennom produksjonsperioden og etterfølgende distribusjon.
 2. Når Fondet har truffet en endelig beslutning om deltakelse i et prosjekt vil dette bli offentliggjort på Fondets hjemmeside og gjennom en kunngjøring i media.  Informasjonsmaterialet skal om ønskelig utformes i samarbeid med hovedprodusenten.  

Premierevisning

 1. Det er normalt ønskelig med en særlig premierevisning i Oslo. Produksjonen skal dekke eventuelle kostnader i den forbindelse, og det er ønskelig at sentrale aktører deltar.  

Unntak

 1. I særskilte tilfeller der styret anser det tjenlig og i overensstemmelse med Fondets overordnete målsetning, kan det gjøres unntak fra disse retningslinjene. 

Last ned som pdf